Vajalikud materjalid

Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise käsiraamat 2016 (pdf)

Soovituslikud juhised uue ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu täitmiseks (word)

 

29.märtsi ja 6.aprilli 2017 infopäeva slaidid:

Ühinemiste infopäev, Ave Viks (pdf)

Ametiasutuse teenistuskohtade kosseisu täitmine (pdf)

Olulised küsimused ATSiga seoses (pdf)

 

 

 

 

 

Juhendid ühinemise läbiviimiseks Vabariigi Valitsuse algatusel:

Omavalitsuse tegevused Vabariigi Valitsuse poolt ühinemisettepaneku saamisel (pdf)

Soovituslik tegevus- ja ajakava KOVidele VV haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepaneku saamise järel (pdf)

Soovituslikud juhised ühinemiskokkuleppe koostamiseks (täpsustatud 01.03, word)

 

 

Riigihalduse ministri 2. märtsi 2017 määrus nr 1.1-1/17 “Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seonduvate kulude katmise tingimused ja kord”:

Määrus (pdf)

Seletuskiri (pdf)

 

28.veebruari kohtumise materjalid: http://haldusreform.fin.ee/vv-algatatud-uhinemised/


Ühinemiskonsultandid

Riik soodustab igati omavalitsuste vabatahtlikku ühinemist, et tekiksid võimekamad omavalitsused. Riigikogu võttis 2004. aastal vastu kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse. Seaduse eesmärk on soodustada omavalitsuste ühinemist.

Rahandusministeerium pakub ühineda soovivatele või seda kaaluvatele omavalitsustele abiks kogenud ühinemiskonsultandi. Konsultandi teenuse taotlemiseks peab omavalitsustel olema volikogu otsusega algatatud ametlikud läbirääkimised. Avalduste vastuvõtmine ja nõustamisotsuste tegemine toimub jooksvalt. Otsused tehakse vähemalt kord kvartalis. Taotluse vorm tuleb edastada aadressile yhinemiskonsultant@fin.ee.

Ühinemiskonsultandid:

  • Georg Sootla, Tallinna Ülikooli avaliku poliitika professor
  • Kersten Kattai, Tallinna Ülikooli avaliku halduse lektor
  • Mikk Lõhmus, ühinenud Lääne-Nigula vallavanem ja Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud
  • Rivo Noorkõiv, OÜ Geomedia juht ja inimgeograaf
  • Mihkel Laan, OÜ Cumulus Consulting juhatuse liige ja konsulntant
  • Kadri Tillemann, OÜ Vesterra juhatuse liige ja konsultant, ühinemist ettevalmistava Lääne-Harju valla (Kernu, Nissi, Saue linna ja Saue valla) ühinemisläbirääkimiste nõunik
  • Margus Randma, Saue valla finantsjuht

Haldusreformi infokiri

Kord kvartalis koostame haldusreformi infokirja, et omavalitsuste juhte, volikogude liikmeid, meediat ja elanikke informeerida haldusreformiga toimuvast. Samuti jagame infokirjas kasulikke materjale ja soovitusi omavalitsustele, et ühinemisläbirääkimised kulgeksid sujuvalt.

Infokirja list

Lisa oma e-posti aadress siia kasti ja oled haldusreformiga kursis:

Õppetunnid pool aastat pärast ühinemist

Loomulikult on ühinemisprotsessidel ka omad võimalikud karid ja raskused. Ühinemisnõustajad Georg Sootla, Kersten Kattai, Mikk Lõhmus ja Rivo Noorkõiv on 2013. aasta ühinemiste järel kirja pannud analüüsi selle kohta, millised olid peamised õppetunnid pool aastat pärast ühinemisi. Nende sõnul näitavad ühinemiste kogemused, et vahetu ühinemise järgne aeg on kõige pingelisem. Uus omavalitsus peab käivitama poliitiliste organite tegevuse; vastu on vaja võtta paljud õigusaktid alates eelarvestrateegiast kuni sotsiaaltoetuste kordadeni; alles on erinevad organisatsiooni- ja juhtimiskultuurid, mis vajavad harmoniseerimist; tegeleda tuleb kogukondade integreerimisega; ellu viia ühinemislepingus kokku lepitud tegevusi ja investeeringuid. Autorid soovitavad ühinemise ettevalmistamisel teha tutvumisvisiit mõnda juba ühinenud omavalitsusesse ning uurida sealseid vahetud kogemusi.

Kogu 2013 ühinenud valdadest saadud ühinemiskogemuste analüüs on leitav siit: Õppetunnid pool aastat pärast ühinemisi

Mõned esitlused varem ühinenud omavalitsuste kogemustest: