Meedialingid 18.03.2009

Eesti Päevaleht, JUHTKIRI: Haldusref… Kaua võib?

Ta­san­di­te ja liig­se kii­ru­se ar­gu­men­di ta­ha pu­ge­mi­ne po­le enam pä­dev ar­gu­ment. Eda­silükka­mis­e aeg on lä­bi. Kui Ees­ti arit­mee­ti­li­selt kesk­mi­ne oma­va­lit­sus on näi­teks Taa­ni kesk­mi­sest kümme kor­da väik­sem, siis tõen­dab see, et Ees­ti hal­dus­kor­ral­du­se pu­hul ei saa te­ha vaid sõnu. Sõnu lä­heb va­ja, kuid nei­le pea­vad järg­ne­ma ka­vad, täh­ta­jad ja lii­tu­mi­sed – ühel või tei­sel moel.

Postimees, arvamus, Kajar Kase: kahe kuhja vahel

Valitsusel on haldusreformiga nüüd ilmselt tõsi taga. Niipalju on regionaalminister Siim Kiisleri ja teiste otsustajate sõnavõttudest selge. Eelmisel nädalal rääkis Kiisler riigikogus asjast juba väga kindlates terminites.