Raidal tõstis taas ühinemislipu (Maaleht)

Rein Raudvere

Tõmbekeskuseks pürgi­va Otepää valla volikogu esimees Jaanus Raidal kannustab naabreid endaga ühinema, alustada võiks kas või ühisest ajalehest.

“Täna-homme me kindlasti ühi­nemisettepanekut ei tee, meie pakkumine on koostöö käima lükata,” selgitas Jaanus Raidal, miks ta kutsus ümarlaua taha seitsme naabri juhid.

Valgamaale jääv Otepää on naabrite poolest rikas, piirne-des koguni kuue vallaga: Puka, Palupera ja Sangastega Valga­maalt, Kanepi ja Valgjärvega Põlvamaalt ning Urvastega Võ­rumaalt. Seltskonda paluti ka omakorda Paluperaga piirneva Rõngu valla juhid Tartumaalt.

Ära ei öelnud keegi. Pealegi – viimane sellelaadne piiriüle-ne kokkusaamine toimus nel­ja aasta eest, kui Raidal viimati volikogu esimees oli.

Üks ajaleht kõigile

Et naabreid lähendada, oleks esmalt vaja ühist inforuumi. Siit lähtus ümarlaual kõlanud ette­panek, et Otepää Teataja välja­andmisega ühineksid ka Valga­maa piirest välja jäävad vallad.

Veel tõdeti, et koos oldaks ühise turismibrändi arendami­sel kogu Otepää kuppelmaasti­kul veelgi edukamad. Peatselt saavadki turismitegijad mõtte-talguteks kokku.

Murelikuks tegi hariduse seis. Kaheksa omavalitsuse peale on neli gümnaasiumi, kusjuures Pu-kas on gümnasiste jäänud vaid paarkümmend, Kanepis alla 40.

Kui sealsed omavalitsused ei suuda enam keskkooli pidada, oleks Otepää neist lastest huvi­tatud. “Meie kõigi ühine häda on aga see, et ühistransport Ote­pää ja naabervaldade vahel on täiesti lakanud,” sõnas Raidal.

Tõepoolest: paarikümne aas­ta eest sai Pukast, Kanepist, Ur­vastest või Rõngust regulaarselt bussiga Otepääle sõita, praegu enam mitte. Kui Kanepi inime­ne tahab paarikümne kilomeetri kaugusele Otepääle jõuda, peab ta esmalt sõitma Tartusse ja seal Otepää bussile ümber istuma.

Üht-teist saaks ka omavalit­sused teha. Kas või õpilasliinide abil, mida vallad niikuinii toeta­vad või lausa kinni maksavad.

Uus ammune idee

Sisuliste otsusteni Otepääl ei jõu­tud, uuesti kohtutakse aprillis. Siis kavatsetakse alla kirjutada hea tahte ja koostöö leping, mil­le järel suhtlus töögruppide kau­du konkreetsemaks läheb.

Otepää liider toetab tuliselt aga Siim Kiisleri tõmbekeskuste ideed, mis olevat täpselt sama, mille Raidal 20 aastat tagasi Rii­gikogus välja pakkus. Raidal kõ­neles toona kihelkondlikul baa­sil loodud omavalitsustest.

Teised juhid aga Otepääl Rai­dali kirge ei jaga. Õigem olevat toimida samm-sammult.

Rõngu vallavolikogu esime­he Vahur Vuksi sõnul ei ole nad ühinemist arutanud. “Küll on mõistlik maad kuulata, kelle­ga ühinemisest vallale rohkem kasu tõuseb,” põhjendas Vuks ka Otepää ümarlaual osalemist.

Vuksi arvates ei ole neil väga suurt vahet, kas liituda Elvaga, kuhu Rõngust on 14 km, või Ote­pääga, kuhu maad 18 km. Mõle­mas linnas on suuri tööandjaid. Kuna aastaid pole olnud bussilii­ni Rõngust Otepääle, on liiklemi­ne kaldunud rohkem Elva poole.

Vaevalt oleksid huvitatud Ote­pääl asju ajama hakata näiteks ka Käärdi küla elanikud, kes elavad otse Elva linna külje all.

Et valda lõhki ei kisuks

“Kui sundkorras ühinemine tu­leb, on teatud hirm, et vallad võivad end mitmele poole tõm-meldes lõhki kiskuda,” avaldas kartust ka Kanepi vallavolikogu esimees Arno Kakk.

Kanepi valla rahvas võib oma asukohast tingituna – keskus on võrdsel kaugusel nii Põlvast, Võ­rust kui ka Otepääst – tahta ka eri tõmbekeskustega ühineda, sealhulgas Otepääga.

Kakk praeguse valla tükelda­mist mõistlikuks ei pea, küll ter­vitab ta Otepää algatust otsida vähemalt kokkupuutepunkte.

Ka Võrumaa Urvaste valla­vanem Riho Roon peab mõistli­kuks tihedamat koostööd, mida Urvaste kandil oleks Otepääga kõige lihtsam teha turismi alal.

Kui kunagi peaks ühinemine tulema, kas siis Urvaste on val­mis Otepää poole vaatama?

“Antslaga võrreldes on Otepää pisut rohkem järje peal, samas on bussiliiklus Antslasse parem,” arutles Roon.

Rooni veendumuse koha­selt peaks ühinemise korral rah­val olema tõmbekeskuse valikul suurem õigus kui ametnikel. Ka maakonna piirid ei tohiks ses osas rolli mängida.

Palupera vallavanem Ter­je Korss peab Otepää ümarlaua suurimaks väärtuseks seda, et naabritega koostöösse haara­ti Valgamaa nelja valla kõrval nüüd ka üleaedsed. “Koostöös oleme tugevamad, selle kaudu võime muidugi jõuda ka ühine­miseni, kuid see ei olegi esialgu kõige tähtsam,” tõdes Korss.