Vändra vallas leiti kompromiss ühinemislepingu rikkumise kaebuses (Pärnu Postimees)

Vändra vald peab tühistama eelmise volikogu otsuse, millega muudeti Kaisma vallaga liitumislepingu punkti viis alapunkte, mille kohaselt tuli moodustada kaks valimisringkonda ja jätta 15 mandaadist kolm, seaduse muudatuse järgi aga lausa viis mandaati Kaismale.

Tallinna halduskohus arutas Pärnu maavanema protesti Vändra vallavolikogu 16. juuli 2013 otsuse number 29 “Vändra vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine ja valimisringkonna moodustamine” vaidlusalust punkti ja kinnitas maavanema ja Vändra valla vahel sõlmitud kompromissi.

Maavanema järelevalve

Vändra vallavolikogu peab tühistama eelmise koosseisu otsuse, mille alusel moodustati ühinenud omavalitsuses üks 15mandaadiline valimisringkond.

Vändra valla ja Kaisma valla tegeliku ühinemise eel sõlmitud liitumislepingu kohaselt pidi kuni 2017. aastani olema neis kaks valimisringkonda ja mandaadid jaotuma nii, et 12 läheb endisele Vändra ja kolm endisele Kaisma vallale. Nii nagu nägi ette Peeter Reimanni juhitava Vändra valla ja Kaisma valla 8. aprillil 2009 sõlmitud liitumisleping, mille olid kinnitanud mõlema omavalitsuse volikogud.

Siis selgus, et nimetatud mandaatide jaotus ei ole kooskõlas kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusega, mida oli muudetud 2008. aastal. Kuna liitumislepingus ette nähtud mandaatide jaotus oli jõustunud seadusemuudatusega vastuolus, jaotatigi mandaadid uuesti.

Sellise võimaluse nägid liituvad vallad ette liitumislepingu punktis 1.7, mille järgi kohustusid pooled kohaliku omavalitsuse volikogu valimised ja selleks vajalikud valimistoimingud läbi viima kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste seaduse alusel vastavalt määrusega kehtestatavale haldusterritoriaalsele korraldusele.

Vändra vallavolikogu 16. juuli 2013 erakorralise istungi otsusega moodustati omavalitsuse haldusterritooriumil üks valimisringkond. Liitumisleping muutus teatud punktides dokumendist paberiks.

Lähenevate oktoobrivalimiste eel järgnes riigis pretsedenditu juhtumi arutelu ja Pärnu maavanem algatas järelevalvemenetluse, saades sellekohase avalduse kolme volikogu liikme allkirjaga.

Peaminister Andrus Ansip põrutas Stenbocki majas valitsuse pressikonverentsil, et lepingud on täitmiseks ja kui valimisringkond on moodustatud õigusvastaselt, ei ole õiguspärased järgnevad valimisedki, ja soovitas kohtusse pöörduda neil, kelle huvisid on riivatud.

Vallakodaniku kaebus

Vallakodanik Aldo Pitsner esitas halduskohtule kaebuse kahe omavalitsuse liitumislepingu sätete eiramise kohta.

Üllatav on see, et kaebaja väitel sai ta volikogu otsusest teada mitte kohapeal koduvallas, vaid mullu juulis-augustis meedia vahendusel.

Pitsner leidis, et liitumislepingut muutev otsus on õigusvastane ja rikub nii tema kui teiste Kaisma elanike isiklikke huve, sest lepinguga anti Kaisma kogukonna liikmetele tagatis, et iga elanik saab vähemalt kaheksa aasta jooksul valida ja olla valitud liitunud Vändra vallavolikogu viiele kohale.

Siinjuures on silmas peetud tõsiasja, et liitumislepingu muutmine tõstatus päevakorda juba 2009. aastal, kui vabariigi valimiskomisjon avastas vea mandaatide jaotuses, kus Kaismal oli algselt kolm ja Vändral 12 mandaati. Seejärel tuli teha muudatus, kus väiksem ehk Kaisma sai viis ja suurem ehk Vändra vald 10 mandaati.

Kohtuveskid hakkasid jahvatama aeglast, kuid õiglast jahu.

Möödunud oktoobrivalimised tõid uusi tuuli Vändra vallamajja Allikõnnu külas ja 7. veebruaril arutas uus juhtkond eesotsas vallavanem Jaanus Rahulaga käimasoleva kohtuvaidluse asjaolusid ja eeldatavaid lahendeid, aga samuti avalikku huvi ja võimalikke soovimatuid tagajärgi üle 3000 elanikuga vallale.

Mõistlikumaks lahendiks arvati käimasolevas kohtuvaidluses kompromissi saavutamist nii maavanema kui Aldo Pitsneriga.

Pärnu maavanemat ja Aldo Pitsnerit kohtus esindanud vandeadvokaat Urmas Arumäe on öelnud, et liitumislepingut võib vallaelanike huvides edaspidigi muuta, aga mitte nii, nagu seda tehti Peeter Reimanni juhtimisel ja endise vallasekretäri Aili Lapriku teostamisel.

Lepingu muutmisel tuleb küsida vallaelanike seisukohta täpselt samuti, nagu seda tehti liitumislepingu sõlmimise protsessis.

Kordushääletuseta

Jaanus Rahula juhitav Vändra vallavalitsus leidis, et vaidlustatud haldusaktid olid ja on kahetsusväärselt vastuolus liitumislepinguga ja sellistena õigusvastased, kuid need ei mõjutanud oluliselt viimaste valimiste tulemust.

Samal ajal soovib Vändra vald vältida olukorda, kus üle riigi leviks väär sõnum, nagu ei peakski omavalitsuste ühinemis- ja liitumislepinguid täitma või et neid võib pärast sõlmimist igal ajal muuta, küsimata liitunud/ühinenud omavalitsusüksuste elanike nõusolekut.

“See ei oleks kasuks riigi käima lükatud ühinemis- ja liitumisprotsessidele, seda enam, et Vändra valla jaoks ei pruugi Kaisma vallaga liitumine olla viimane haldusterritoriaalne muudatus,” seisab Vändra vallavalitsuse korralduses, mille sõnastuse kiitis teel kompromissi sõlmimise poole heaks Vändra vallavolikogu oma aprilliistungil.

Tulemus on sõnastatud nädalapäevad tagasi, 17. aprillil koostatud kohtumääruse resolutsioonis: vaatamata Vändra vallavolikogu 16. juuli 2013 otsuse number 29 “Vändra vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine ja valimisringkonna moodustamine” punkti kaks tühistamisele jäävad nimetatud otsuse alusel toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise tulemused Vändra vallas avalikes huvides kehtima.