SDE ettepanekud koalitsioonileppe muutmiseks haldus- ja riigireformi osas

Väljavõte dokumendist “SDE ettepanekud koalitsioonilepingu muutmiseks”

/…/Haldus- ja riigireformi ei tohi teha joonlaua meetodiga, tõmmates kaardil kunstlikke piire. Reformi aluspõhimõtted on maakonnatasandi tugevdamine, omavalitsuste finantsautonoomia tagamine ning teenuste selge jaotus.

 • Tagada reformi käigus kohalikele omavalitsustele kindel tulubaas ja töötada välja uus rahastamismudel.
 • Tagada kõikide KOV-ide tulubaas vähemalt majanduslanguse-eelsel tasemel
 • Tagada KOV-idele suuremad õigused kohalike maksude kehtestamiseks.
 • Viia olulised regionaalsed funktsioonid maakonnatasandile eesmärgiga luua kahetasandiline omavalitsus.
 • Haldusreform ei tohi tähendada rohujuuretaseme demokraatia kaotamist ning esmatasandi omavalitsuse parteistumist.
 • Selleks, et motiveerida KOV-e tegelema eraettevõtluse arendamisega, kaaluda võimalust tasandusfondi lisakomponendina arvestada uute töökohtade loomise arvu.
 • Seadustega tuleb sätestada külavanemate õigused ja kohustused.

Lisaettepanekud:

 • Tuua igasse maakonda vähemalt üks riigiasutus.
 • Luua võimalused 3000 keskvalitsuse töötaja kaugtööks.
 • Kohaliku omavalitsuse tulubaas peab tagama, et lasteaiaõpetajate palk tõuseks kõikjal arvestatavale tasemele.
 • Peame oluliseks tagada igale maapiirkonnas elavale perekonnale mõistliku hinnaga elektri, kiire interneti ja kodukanti korralikud sõiduteed.
 • Tuleb leida lisaraha Maaelu Edendamise Sihtasutuse tegevuse laiendamiseks.
 • Põllumajanduse elavdamiseks tagab riik üleminekutoetuse (nn top-upi) vähemalt 50% ulatuses maksimummäärast.
 • Pealinna seaduse vastuvõtmine.
 • /…/

Allikas: SDE koduleht