Lõppesid KOV volikogu liikmete koolitused

Saaremaal toimunud koolituspäevaga sai ring peale kõigile Eesti maakondadele, mille käigus koolitati omavalitsusreformi järgseid volinikke. Koolituse eesmärk oli muutunud olukorras aidata kohalike omavalitsuste volinikel oma tööd hästi alustada.

„Haldusterritoriaalse reformi eesmärk ei olnud pelgalt seniste omavalitsuste suuremaks muutmine. Sellele tuleb anda sisu ning sellega on juba ka algust tehtud, kuid loomulikult peavad uue olukorraga kohanema ka volikogude liikmed,“ ütles riigihalduse minister Janek Mäggi. „Uutes omavalitsustes on mitmeid valdkondi, mida saame teadmiste, kogemuste ja infoga toetada. Seepärast tänan kõiki koolitajaid ning koolitustest osavõtnuid, sest nii riigi kui ka omavalitsuste ühine huvi on, et kõik ühinemisjärgsed omavalitsused saaksid oma tööga hästi hakkama.”

Rahandusministeeriumi, Justiitsministeeriumi, EASi ning Maksu- ja Tolliameti koostöös toimunud koolituste sari oli haldusterritoriaalse reformi üks oluline jätkutegevus. Jaanuarist maini toimunud koolitustest võttis osa rohkem kui 450 sügisel valitud volinikku ning valla- ja linnavalitsuse liiget kõigist 79st omavalitsusest. Teemadeks olid näiteks volikogu roll ja töökorraldus, omavalitsuse ja maakonna arengu kavandamine, omavalitsuste finantsjuhtimine, Eesti ruumilise planeerimise süsteem ja omavalitsuse planeeringud, ümbrikupalkade vältimine kohalikel hangetel ning sisekontrolli süsteem ja korruptsiooni ennetamine.

Koolitusel toimusid ka arutelud, kus räägiti läbi kõik olulised ja aktuaalsed küsimused, mis ühes või teises maakonnas esile on kerkinud. Samuti oli eesmärk saada tagasisidet, kuidas on omavalitsustel pärast ühinemisi läinud ning millist tuge vajatakse.

Lisaks lõppenud koolitustele on toimumas veel mitmeid omavalitsusi toetavaid ettevõtmisi, mis aitavad neil reformijärgses olukorras võimalikult hästi ja sujuvalt oma ülesandeid täita. Näiteks käivitus aasta alguses omavalitsusjuhtide mentorprogramm. Samuti koolitatakse piirkondade arendustöötajaid ja KOVide planeerimisspetsialiste. Lisaks on ühinenud omavalitsustel aasta lõpuni võimalus kasutada ka riigipoolsete ühinemiskonsultantide abi.

Kõiki koolitusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

Haldusreformi järgselt on Eestis 79 omavalitsust, mille tegevust korraldavad kokku 1729 volikogu liiget.