KOKS

KOKS muutmise uuem info on leitav veebilehelt: https://omavalitsus.fin.ee/koks/

 

Kohalike omavalitsuste alusseadus läheb uuendamisele

27. november 2019

Kohalike omavalitsuste korraldust ja tegevust koordineeriva alusseaduse üle vaatamiseks kogunenud eksperdikomisjon pani paika edasised sammud, millises teemade järjekorras, ulatuses ja ajagraafikuga seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse (VTK) koostamisega edasi minnakse ja millised on selle ülesehituse põhimõtted.

Rahandusministeerium alustas kohalike omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste omavalitsuse aluskorraldust puudutavate seaduste üle vaatamist tänavu suve hakul. „Me arvestasime juba protsessi alguses, et arutamist vajavaid küsimusi saab olema palju ning nende revisjoniks on vaja kaasata võimalikult lai ekspertide ring,“ ütles riigihaldusminister Jaak Aab. „Nüüd, mil oleme enam kui pool aastat sellega tööd teinud, on selgesti näha, et seaduse ajakohastamisega on meil suur tööpõld. Selles protsessis aktiivselt kaasa rääkimine on omavalitsuste jaoks oluline. Ka meie jaoks on koostöö väga tähtis, mistõttu oleme omavahelistesse sisulistesse läbirääkimistesse ja täpse tegevusplaani koostamisse suhtunud väga põhjalikult.“

Rahandusministeerium näeb võtmeküsimusena, et seaduse üle vaatamisega seotud osapooltel oleks arutamist ja korrigeerimist vajavate küsimuste suhtes üksmeel. Seetõttu arutaski eile ministeeriumis kohtunud eksperdikomisjon sammhaaval läbi, millises järjekorras, ulatuses ja ajaraamis kohalikke omavalitsusi puudutavaid teemasid protsessis käsitletakse. Kokkulepitu põhjal alustab rahandusministeerium kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) väljatöötamiskavatsuse koostamist.

„Meie ootused uuele baasseadusele on, et see annaks kohalikele omavalitsustele uue hingamise ja kaasaegse õigusruumi, mis samas ei tekitaks liigset bürokraatiat. Et kohalikud omavalitsused ei takerduks tarbetutesse seadusesättesse, vaid saaksid oma energia suunata kohaliku omavalitsuse arengusse,“ ütles Eesti linnade ja valdade liidu asedirektor Jan Trei. „Samuti on oluline läbi arutada ka kohaliku omavalitsuse rahastamise põhimõtted ning mõelda, kuidas saaks kohalike omavalitsuse rahalist võimekust suurendada. Üleriikliku omavalitsusliidu kaudu saame edasi anda linnade ja valdade ettepanekud ja nägemused uuest kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, millest võiks kujuneda kaasaegne tööriist.“

Rahandusministeeriumi eestvõttel kokku kutsutud eksperdikomisjon kohtus eile, 26. novembril kolmandat korda. Komisjoni eesmärk on kaardistada ettepanekud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) ja teiste omavalitsuste aluskorraldust puudutavate seaduste muutmiseks.

Tänane KOKS on kehtinud alates 1993. aastast, mida selle aja jooksul on pea sadakond korda muudetud. Uue KOKSi väljatöötamise või selle seaduse värskendamise ootus on olnud õhus juba pikalt. Osaliselt on tegemist vananenud terminoloogiaga ning regulatsioon on jäänud lünklikuks. Paljudes kohaliku elu küsimustes on seadusandja kirjutanud protseduurireeglid ette äärmise detailsusega, nii et see kitsendab liigselt linnade ja valdade enesekorraldusõigust.

Vastavalt valitsuse tegevuskavale peab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus valmima 2020. aasta juunis.

 

Eksperdikomisjon asub omavalitsuste ülesandeid läbi vaatama

04.09.2019

Eile rahandusministeeriumis kogunenud kohalike omavalitsuste esindajate eksperdikomisjon leppis kokku, kuidas peamised omavalitsuste tegevusvaldkonnad läbi vaadata ja nende alusel kohalike omavalitsuste korralduse seadust uuendada.

„Tänu haldusreformile on meil täna üle-eestiliselt oluliselt võimekamad omavalitsused, kui olid veel mõne aasta eest,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Neil on oskusi, teadmisi ja vahendeid kandmaks veelgi vastutusrikkamaid ülesandeid, kui nad on seda siiani teinud. Seda väärtuslikku ressurssi tuleb ära kasutada, andes neile kui kohaliku elu asjatundjatele suuremat valiku- ja otsustusvabadust piirkondliku elu korraldamiseks. Seetõttu oleme algatanud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse revisjoni, et koostöös laia ringi valdkonna ekspertidega kaardistada omavalitsuste korraldusega seotud seaduste muutmise vajadused.“

Komisjon leppis kokku põhimõttelise aja- ja tegevuskava, kuidas teemade arutamisel lähema kahe aasta jooksul edasi liigutakse, nii et kõik olulised kohalike omavalitsuste korralduse valdkonnad saaksid põhjalikult läbi vaadatud. Täna keskenduti lähemalt kohalike omavalitsuste ülesannete piiritlemise temaatikale.

„Uus kohaliku omavalitsuse korralduse seadus peaks looma õigusselgust riiklike ja omavalitsuslike ülesannete paremaks eristamiseks ja määratlemiseks,“ ütles Eesti linnade ja valdade liidu tegevdirektori kohusetäitja Jan Trei. „Kohtumisel tõdesime, et kohalike omavalitsuste ülesannete loetelu on aegunud. Leppisime kokku, et pakume koostöös töörühma liikmetega välja kaasaegsema lähenemise omavalitsuste ülesannete kirjeldamiseks.“

Haldusreformi järel on oluliselt muutunud Eesti omavalitsuste pilt, kuid kehtiv kohaliku omavalitsuse korralduse aluseid reguleeriv seadusandlus ei paku kõigile vajalikele ja ajakohastele arengutele enam alati sobivaid lahendusvõimalusi.

Rahandusministeeriumi spetsialistid on kohtunud paljude kohalike omavalitsuste esindajatega, et koguda ettepanekuid kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste seaduste revisjoniks ning seaduseelnõu väljatöötamise ettevalmistuseks.

Rahandusministeeriumi eestvõttel kokku kutsutud eksperdikomisjon kohtus eile teist korda. Komisjoni eesmärk on kaardistada ettepanekud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) muutmiseks.

Tänane KOKS on kehtinud alates 1993. aastast, mida selle aja jooksul on pea sadakond korda muudetud. Uue KOKSi väljatöötamise või selle seaduse värskendamise ootus on olnud õhus juba pikalt. Osaliselt on tegemist vananenud terminoloogiaga ning kus regulatsioon on jäänud lünklikuks. Paljudes kohaliku elu küsimustes on seadusandja kirjutanud protseduurireeglid ette äärmise detailsusega, nii et see kitsendab liigselt linnade ja valdade enesekorraldusõigust.

Vastavalt valitsuse tegevuskavale peab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus valmima aastal 2020. Seaduse eelnõu on kavas viia Riigikogusse 2022.

 

Ekspertide komisjon hakkab nõustama kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmist

05.06.2019

Rahandusministeeriumis kogunes 4. juunil riigihalduse ministri Jaak Aabi juhtimisel esimest korda eksperdikomisjon, et analüüsida ja teha ettepanekuid kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) ning teiste omavalitsuse aluskorraldust puudutavate seaduste muutmiseks.

Haldusreformi järel on oluliselt muutunud paljude omavalitsuste olustik, kuid kehtiv kohaliku omavalitsuse korralduse aluseid reguleeriv seadus ei paku kõigile vajalikele ja ajakohastele arengutele sobivaid lahendusvõimalusi. Seetõttu on õige aeg kaasajastada nende korraldust reguleerivat seadusandlust.

„Seaduse muutmisega soovime eelkõige ajakohastada ja uuendada mitmete valdkondade regulatsioone, näiteks omavalitsuste vaheline koostöö, elanike kaasamine ning e-võimaluste kasutamine,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab komisjoni tööd tutvustades.

 Tänane KOKS on kehtinud alates 1993. aastast, mida selle aja jooksul on pea sadakond korda muudetud. Uue KOKSi väljatöötamise või selle seaduse värskendamise ootus on olnud õhus juba pikalt. Osaliselt on tegemist vananenud terminoloogiaga ning kus regulatsioon on jäänud lünklikuks. Paljudes kohaliku elu küsimustes on seadusandja kirjutanud protseduurireeglid ette äärmise detailsusega, nii et see kitsendab liigselt linnade ja valdade enesekorraldusõigust. 

„Omavalitsustele tuleb anda suurem valiku- ja otsustusvabadus kohaliku elu korraldamiseks,“ rõhutas minister Jaak Aab. 

Rahandusministeeriumi spetsialistid on kohtunud viimase poole aasta jooksul paljude kohalike omavalitsuste esindajatega, et koguda kokku KOKSi ja teiste seaduste revisjoniks ning seaduseelnõu väljatöötamise ettevalmistuseks ettepanekuid. „Kaardistasime valdkonna võtmeinimeste abil KOKSi muutmisvajaduste põhivaldkonnad. Nüüd saavad komisjoni eksperdid alustada nende üle vaatamist ning oma ettepanekute lisamist järgmise tööetapi jaoks,“ lisas Aab. 

„Eesti Linnade ja Valdade Liit tegi koalitsiooniläbirääkimisi pidavatele erakondadele ettepaneku lisada koalitsioonilepingusse ja Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi uue kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse väljatöötamise ettepanek,“ ütles Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektori kohusetäitja Jan Trei. „Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus vajab kaasajastamist, kuna on oma olemuselt iganenud ning tekkinud on vajadus tervikliku ja kaasaegse uue regulatsiooni järele,“ selgitas Jan Trei. 

„Üleriikliku omavalitsusliidu kaudu saame edasi anda kohalike omavalitsuste vaatest ettepanekud ja nägemuse uuest kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, millest võiks kujuneda kaasaegne tööriist kohalike omavalitsuste juhtimiseks,“ ütles Jan Trei.

 Riigihalduse ministrile nõu andvasse laiapõhjalisse eksperdikomisjoni kuuluvad:

 • Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei;
 • Narva-Jõesuu Linnavolikogu esimees Veikko Luhalaid;
 • Saue vallavanem Andres Laisk;
 • Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann;
 • Tallinna linnasekretär Toomas Sepp;
 • Tartu linnasekretär Jüri Mölder;
 • Rakvere linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami;
 • Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus;
 • Järva vallavanem Rait Pihelgas;
 • Saaremaa vallasekretär Liis Juulik;
 • Järva vallasekretär Karin Tenisson-Alev;
 • Tallinna Ülikooli avaliku poliitika professor Georg Sootla;
 • Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor Sulev Mäeltsemees;
 • Riigikontrolli nõunik Airi Mikli;
 • kohaliku omavalitsuse õiguse ekspert Vallo Olle;
 • riigi valimisteenistuse juht Priit Vinkel.
 • Rahandusministeeriumist
 • regionaalvaldkonna asekantsler Kaia Sarnet;
 • kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja Sulev Liivik;
 • regionaalhalduspoliitika osakonna juhataja Mart Uusjärv ja sama osakonna nõunik Ave Viks.

Vastavalt valitsuse tegevuskavale peab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus valmima aastal 2020. Seaduse eelnõu on kavas viia Riigikogusse aastal 2022.