Juhendid ja koolitused

ÜLDMATERJALID:

Ülevaade kohalike omavalitsuste juhtidele ja teenistujatele suunatud koolitustest 2019 (Excel, lisatud 06.05.2019)

Kohalike omavalitsuste järelevalve- ja nõustamispraktika ülevaade (uus! lisatud 22.07.2019)

SISEKONTROLLISÜSTEEM:

Kohalike omavalitsuste sisekontrolli korraldamise soovituslik juhend (Lisatud 17.01.2019, pdf)

Juhend korruptsiooni ennetamiseks ja sisekontrollist kohalikus omavalitsuses (lisatud 29.03.2018, pdf)

AVATUD VALITSEMINE:

Seitse ettepanekut omavalitsuse avatumaks ja kaasavamaks muutmiseks (pdf), vt ka videoid

ÜHINEMISED:

Ühinemislepingute täitmisest (lisatud 14.11.2018, pdf)

Riigikontrolli tähelepanekud ühinemise riskide kohta, soovitused KOVidele (pdf)

Detsentraliseeritud valitsemis- ja juhtimiskorralduse mudelid kohaliku omavalitsuse üksustes – aasta pärast haldusreformi (lisatud 05.02.2019, pdf)

KOV JUHTIMINE:

Soovituslikud juhised detsentraliseeritud juhtimismudelite kujundamiseks (pdf) ja lühem brošüür KOV juhtimismudelid (pdf)

PLANEERIMINE:

Nõuandeid üldplaneeringu koostamiseks (link planeerimine.ee veebilehele)

KOOLITUSMATERJALID:

KOV konverents “Tugev omavalitsus = tugev riik?”

Ettekanded ja salvestused on leitavad konverentsi veebilehelt: https://www.kovkonverents.ee/

Konverentsi rahastati Euroopa Sotsiaalfondist

Omavalitsuspoliitika seminar “Aasta pärast haldusreformi. Kuidas edasi?”

9.novembril 2018 toimus Tartus omavalitsuspoliitika seminar “Aasta pärast haldusreformi. Kuidas edasi?”, kus arutati, kuidas haldusreformi võimalikku mõju maaelule ja kohaliku omavalitsemise taset hinnata ja mida tuleks teha Eesti haldusjaotusega edaspidi.

Esitatud ettekanded:

KOV volikogu ja valitsuse liikmete 2018.a koolituste ettekanded ja salvestused (Rapla maakonna koolituse näitel):

  • Volikogu roll kohalikus valitsemises (Kersten Kattai, Rahandusministeerium) ettekanne ja video
  • KOV finantsjuhtimine ja eelarve koostamine volikogu vaatest (Sulev Liivik, Rahandusministeerium) ettekanne ja video
  • Maakonna tasandi arendustegevus omavalitsuste koostöös (Urmas Kase, Rahandusministeerium) ettekanne ja video
  • Eesti ruumilise planeerimise tasandid (riik, maakond, KOV) ning KOV planeeringud ja volikogu roll planeerimisel, seosed ehitusõigusega (Merje Muiso, Rahandusministeerium) ettekanne ja video
  • Korruptsiooni ennetus (Tanel Kalmet, Justiitsministeerium) ettekanne ja video
  • Mugav ja tõhus maksukogumine inimestele, ettevõtetele ja Eesti riigile (Aare Lenk ja Airi Lepassar, Maksu- ja Tolliamet) ettekanne

Koolitust rahastati Euroopa Sotsiaalfondist