Uuringud ja varasemad plaanid

Siia on koondatud valik erinevaid uuringuid, analüüse ning ka kohalikke omavalitsusi ja piirkondi puudutavad seadusd.

Erinevad uuringud
AASTA NIMETUS SUURUS
2019 Haldusreformi käigus toimunud kohaliku omavalitsuse ametiasutuste teenistuskohtade muutused 1,7 MB PDF
2018 Kohalike avalike teenuste tasemete seire metoodika väljatöötamine ja testimine ning analüüsi läbiviimine 3,9 MB PDF
2018 Detsentraliseeritud valitsemis- ja juhtimiskorralduse mudelid kohaliku omavalitsuse üksustes –
aasta pärast haldusreformi
1,95 MB PDF
2016 Külavanemate roll kohaliku kogukonna arengus ja selle dünaamika  3 MB PDF
2015 KOV tulubaasi hindamise kokkuvõte 2,6 MB PDF
2015 Elanikkonna suhtumine haldusreformi (kokkuvõte) ; tulemuste tabelid 525 KB PDF; 50,7 KB XLS
2015 Uuring era- ja avalike teenuste ruumilise paiknemise ja kättesaadavuse tagamisest ja teenuste käsitlemisest maakonnaplaneeringutes  5 MB PDF
2014 Elanike rahulolu kohalike avalike teenustega 3,23 MB PDF
2014 Kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksi analüüs 2010-2013 ; KOV võimekuse indeksi tulemused Excel formaadis 2006-2013 2,35 MB PDF; 1,53 MB XLS
2013 Kohalike omavalitsuste vabatahtlikud initsiatiivid ettevõtluskeskkonna arendamise ja ettevõtluse toetamise suunal Geomedia 6,6 MB PDF
2012  KOV ühinemiste finantsmõjude analüüs 1996-2011  1,14 MB PDF
 2011  Läti KOV reformi analüüs  1,6 MB PDF
2011  Maaelu arengu aruanne  4 MB PDF
2011 OECD: Towards a Single Government Approach (ENG)
2010 Eesti inimvara raport: võtmeprobleemid ja lahendused 1,42 MB PDF
2008 Kohalike omavalitsuste 2005 a. ühinemiste ja selle tagajärgede analüüs 813 KB, PDF
Ekspertarvamused
AASTA PEALKIRI
2013 Ekspertanalüüs osavalla ja linnaosa kohta, Mikk Lõhmus
2013 Vallo Olle, TÜ õigusteaduskond
2013 Rivo Noorkõiv
2013 Georg Sootla, Tallinna ülikooli avaliku poliitika professor; Kestan Kattai, Tallinna ülikooli avaliku halduse lektor, teadur
Seadusandlus
NIMETUS
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus
Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus
Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus
Varasemaid haldusreformi plaane
AASTA PEALKIRI
2013 Kiisler, omavalitsuste reformi põhialused, lühikokkuvõte eelnõu sisust
2013 Kiisler, omavalitsuskorralduse reformi seaduse seletuskiri
2013 Kiisler, omavalitsuskorralduse reformi seadus eelnõu
2009 Haldusterritoriaalse korralduse reformi seletuskiri
2007 Reimaa, regionaalhalduse korrastamine seletuskiri
2003 Õunapuu, regionaalhalduse reformi projekt
2003 Õunapuu mudel
2001 Haldusreform KOV valdkonnas – strateegia
1999 Avaliku halduse arendamise aluste seletuskiri
1999 Avaliku halduse arendamise alused
Muud huvitavat
Omavalitsuste ühinemised aastatel 1996-2015
Statistikaameti koostatud piirkondlik portree Eestist
Üleriigiline planeering Eesti 2030+
Jüri Raidla ettekanne Pärnu Juhtimiskonverentsil (2011)
Praxise koolivorgu_prognoos2020 (1)