Silt: seadus

Muudatused valimissüsteemis aasta enne valimisi

Meedias on palju kordi haldusterritoriaalse korralduse reformi seaduse eelnõu (edaspidi eelnõu) kritiseerides kõlanud väide, et Riigikohus on sedastanud klausli, et 1 aasta enne valimisi ei saa valimissüsteemis muudatusi teha. Antud juhul on silmas peetud Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 15. juuli 2002. aasta lahendit nr 3-4-1-7-02, millega tunnistati 27. märtsil 2002 vastu võetud Kohaliku omavalitsuse volikogu […]

Osavallad ja linnaosad ei tähenda kahetasandilist omavalitsust

Staatusest Linnaosad ja osavallad ei moodusta uut kohaliku omavalitsuse tasandit. Nad on osa nn esimese tasandi kohaliku omavalitsuse üksusest, mida kinnitab ka KOKS § 56 (Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus). KOKS § 56 võimaldab volikogul moodustada kohaliku võimu detsentraliseerimiseks valla või linna maa-alal ja koosseisus osavalla või linnaosa põhimääruse alusel tegutseva üksuse – osavalla või linnaosa. […]