Osavallad ja linnaosad ei tähenda kahetasandilist omavalitsust

Staatusest
Linnaosad ja osavallad ei moodusta uut kohaliku omavalitsuse tasandit. Nad on osa nn esimese tasandi kohaliku omavalitsuse üksusest, mida kinnitab ka KOKS § 56 (Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus).
KOKS § 56 võimaldab volikogul moodustada kohaliku võimu detsentraliseerimiseks valla või linna maa-alal ja koosseisus osavalla või linnaosa põhimääruse alusel tegutseva üksuse – osavalla või linnaosa.

Osavalla ja linnaosa staatus määratakse osavalla või linnaosa põhimäärusega, kus sätestatakse osavalla või linnaosa valitsuse moodustamise kord, territoorium, pädevus, osavalla või linnaosa vanema ametisse nimetamise kord, järelevalve ning linnaosa või osavalla likvideerimise alused ja kord.

Õigused ja ülesanded
Osavalla ja linnaosa vanema nimetab ametisse ja vabastab ametist valla- või linnavalitsus vallavanema või linnapea ettepanekul. Osavalla või linnaosa valitsusel ja vanemal pole õigustloova akti (määrus) andmise õigust. Osavalla või linnaosa vanem võib oma volituste piires ja ülesannete täitmiseks anda üksikaktina korraldusi ning valitsuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju. Osavalla või linnaosa vanema korralduste üle teostab kontrolli vallavanem või linnapea valla või linna põhimääruses sätestatud korras. Reeglina on osavallad või linnaosad moodustatud kohaliku omavalitsuse ülesannete paremaks täitmiseks, avalike teenuste parema kättesaadavuse tagamise eesmärgil, st linna- või vallavolikogu on detsentraliseerinud osavalla või linnaosa valitsustele teatud valdkondade, nt sotsiaalabi ja sotsiaalhoolekande teenuste ning noorsootöö ja lastekaitse teenuste osutamise koordineerimise, haldustoiminguteks dokumentide vastuvõtmise ja väljastamise ning asjaajamise nõustamise jms. Kohaliku omavalitsuse osavald või linnaosa on niisiis kohaliku omavalitsuse üksuse haldusjaotusel rajanev piiratud omavalitsusliku staatusega üksus, mille pädevuse näeb ette volikogu.

Osavallal ja linnaosal on valitsus (linna või valla ametiasutus), mis registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuste asutuste riiklikus registris, ja esinduskoguna halduskogu. Halduskogu esitab osavalla või linnaosa valitsusele ja/või volikogu komisjonidele soovituslikke ettepanekuid osavalla või linnaosa valitsuse töö ja haldusterritooriumi elu paremaks korraldamiseks.

Praktika
Riigi ja kohaliku omavalitsuste asutuste riiklikust registrist ning eRT-st nähtub, et osavallad on moodustatud Vinni vallas (Viru-Jaagupi, Roela ja Tudu alevikes) ning Väike-Maarja vallas (Simuna alevikus Simuna osavald). Vt nt Simuna osavalla põhimäärust: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=948875

Linnaosasid on seni moodustatud Tallinnas, Tartus ja Kohtla-Järvel.
Tallinnas Nõmme linnaosa põhimäärus on märksa detailsem: http://tallinn.andmevara.ee/oa/page.Tavakasutaja?c=1.1.1.1&id=105510