Euroopa Liidu riigipõhised soovitused Eestile puudutavad ka omavalitsuste teenuseid

Väljavõte dokumendist (tervikuna loetav Euroopa Liidu riigipõhised soovitused 2015_estonia)

/…/(9)  Eesti tööhõive määr oli 2014. aasta kolmandas kvartalis 74,5 % tööealisest
elanikkonnast ja töötuse määr vähenes 7,6 %ni, mis on madalaim tase alates 2009.
aastast. Pikaajaliste töötute osakaal jääb oluliselt alla ELi keskmise näitaja. Vähenev
tööjõud koos madala tööviljakusega on keskmises ja pikas perspektiivis siiski
muutumas probleemiks. Kaugeleulatuva töövõimereformi rakendamine algas alles
hiljuti. Kuigi tööturul osalemise suurendamiseks on võetud mitmeid
maksumeetmeid, et ole need otseselt suunatud madalapalgalistele töötajatele. Sooline
palgalõhe on üks suurimaid ELis. Lastehoiuvõimaluste puuduse tõttu on noortel
lapsevanematel, eelkõige emadel, keerulisem pöörduda tagasi tööturule. Ka
tööpraktikal olevate üliõpilaste osakaal  on väike. Tehnoloogia ja reaalteaduste
erialadel ülikooli lõpetanuid on liiga vähe. Kohalike omavalitsuste tööhõive- ja
sotsiaalteenuste kvaliteet on ebaühtlane.

/…/

SOOVITAB Eestil võtta ajavahemikus 2015–2016 järgmisi meetmeid.
1.  Mitte kalduda 2015. ja 2016. aastal kõrvale keskpika perioodi eelarve-eesmärgist.
2.  Suurendada tööturul osalemist, sealhulgas töövõimereformi rakendamise teel.
Suurendada madalapalgalistele töötajatele suunatud meetmete kaudu stiimuleid
töötamiseks. Võtta meetmeid soolise palgalõhe vähendamiseks. Tagada kvaliteetsed
sotsiaal- ja lastehoiuteenused kohalikul tasandil.
3.  Suurendada osalemist kutsehariduses ja -koolituses ning parandada nende vastavust tööturu vajadustele, eelkõige parandades töökohal toimuva õppe võimaluste
kättesaadavust. Keskenduda teadusuuringutele ja innovatsioonile avaliku sektori
toetuse andmisel piiratud hulgale aruka spetsialiseerumise valdkondadele.