Maakondlikel haldusreformi seminaridel oli valdav reformi positiivne ootus

Ajavahemikus 21.septembrist kuni 14.oktoobrini toimusid kõigis 15 maakonnas haldusreformi aruteluseminarid, mis korraldati ja viidi läbi rahandusministeeriumi, konsultatsioonifirma Cumulus Consulting OÜ, maavalitsuste ning omavalitsusliitude koostöös. Eesmärgiks oli kohalike omavalitsuste ja teiste piirkonnas aktiivsete asjahuviliste informeerimine kavandatava reformi põhimõtetest ja nendele esmase tagasiside saamine. Seminaridelt saadi konkreetseid ettepanekuid, mida reformi eelnõu koostamisel ning ettevalmistamisel edaspidi arvestada.

Mõned kokkuvõtvad järeldused Cumulus Consulting OÜ koostatud lõpparuandest:

  • Osalejad olid reformi vajaduse osas pigem positiivselt meelestatud. Valdav enamus leidis, et reformi on vaja ja tänane korraldus ei taga pikemas perspektiivis kestlikku lahendust.
  • Eelnevast tulenevalt on riigil tugev mandaat reformi ellu viimiseks – seda oodatakse. Silmas tuleb ka pidada, et eeldatakse pigem radikaalsemat lähenemist – vastused näitavad, et omavalitsuste arv võiks Eestis umbes kolm korda väheneda. Üksnes paar protsenti osalejatest leidis, et tänane olukord võiks jätkuda.
  • Reformi puhul kardetakse ääremaastumist ja paberil piiride joonistamist (reform peab olema sisuline, mitte ainult matemaatiline tehe). Oodatakse selget sõnumit, milliseid muudatusi lisaks omavalitsuste arvu vähendamisele reform kaasa toob.
  • Kuivõrd reformi edukus sõltub väga olulisel määral kohalikest arvamusliidritest, on otstarbekas ka edasisse protsessi sisse planeerida laiapõhjaline kaasamine.
  • Läbivalt on teemaks omavalitsuste finantsautonoomia. Omavalitsused on valmis täiendavaid ülesandeid võtma ning ka reformiga aktiivselt kaasa tulema, kuid selleks soovitakse rahastusmudeli üle vaatamist.
  • Infot soovitakse kaugema ja laiema eesmärgi kohta. Seega on otstarbekas kohaliku omavalitsuse reformi kontekstis anda infot ka riigireformi kohta, osundades visioonile, kuhu tahetakse jõuda.

Pikemalt loe maakondlike haldusreformi aruteluseminaride kokkuvõtet siit:

KOV-reformi seminaride koondkokkuvõte_22 10 2015

Seminaride läbiviimist toetas Euroopa Sotsiaalfond.