Haldusüksused – maakond, vald ja linn

Prof. Sulev Mäeltsemehe kommentaar maakondade osas kättesaadav: http://www.postimees.ee/?id=89665

Eelnõus oleme 15 valda + 5 linna kava koostades lähtunud Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 155 esimesest lõigust, mis sätestab, et kohaliku omavalitsuse üksused on vallad ja linnad. Eelnõus võetakse valdade ja linnade liitmisel aluseks Eesti territooriumi maakondlik haldusjaotus vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (ETHS) § 2 lõikele 1, mis sätestab, et Eesti territooriumi haldusjaotus on Eesti territooriumi jaotus maakondadeks, valdadeks ja linnadeks. ETHS § 2 lõike 2 kohaselt teostatakse maakonnas seaduse alusel riiklikku haldamist maavanema ja valitsusasutuste poolt. Muud staatust, kui territoriaalset tähendust, maakonnale kehtivas seaduses ei omistata. Maakonnasuuruse valla moodustamine ei tähenda seda, et moodustatakse haldusüksustena uued, Põhiseaduses käsitlemata moodustised, mis ei ole valla või linna staatuses. Territoriaalselt säilivad endised maakonnapiirid (maakond ei ole käsitletav omavalitsusüksusena), mille piirides moodustatakse uued vallad.

 

Eelnõuga ei kavandata muuta senist osavaldade ja linnaosade õiguslikku staatust. Osavaldasid ja linnaosi ei saa käsitleda teise tasandi omavalitsusena. Nimelt kehtiv kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 56 võimaldab volikogul moodustada kohaliku võimu detsentraliseerimiseks valla või linna maa-alal ja koosseisus osavalla või linnaosa põhimääruse alusel tegutseva üksuse – osavalla või linnaosa.