Peamised teenused, mida omavalitsus peab seaduste alul elanikele pakkuma

Valitsemise valdkonnas
– elanike vastuvõtt (suulise pöördumise esitamiseks)
– õigusaktide avaldamine ja kättesaadavaks tegemine
– tasuta selgitused omavalitsuse õigusaktide kohta

Sotsiaalse kaitse valdkonnas
– sotsiaaltoetused (nt toimetulekutoetus)
– vältimatu sotsiaalabi ja sotsiaalteenused (abi sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud inimesele)
– eluruum neile, kes ei ole ise suutelised seda ise tagama (sotsiaalkorterid)
– abi eluruumi kohandamisel või vahetamisel neile, kellel on raskusi eluruumis liikumisega, toimetulekuga või suhtlemisel
– koduhooldus
– tugiisik või perekond seda vajavale lapsele või teda kasvatavale isikule
– eestkoste ja hooldus ning õiguste kaitse lastele, kes seda vajavad
– abi lapsendamise korraldamisel
– elukoht perekonnast eraldatud lapsele
– lastekodu- või internaatkoolikoht või kasupere orbudele ja vanemliku hoolitsuseta lastele
– ravi, rehabilitatsioon, õpetus ja tõlketeenus puuetega inimestele puudest tingitud takistuste vähendamiseks või kõrvaldamiseks – kutseõppevõimalused, töökohtade sobitamine ja rakenduskeskused puuetega inimestele (koostöös riigiga)
– toimiv invatransport

Tervishoiu valdkonnas
– haiguste ennetamine ja terviseedendamine
– psühhiaatriline abi
– valla- või linnaarst (vajadusel)

Avaliku korra ja turvalisuse valdkonnas
– teavitus võimalikest ohtudest, hädaolukorrast ja selle lahendamisest
– toiduained, joogivesi ja esmatarbekaubad hädaolukorras
– abi politseile, näiteks eluruumi politseinikule (vajadusel)

Ehituse, planeerimise, maakorralduse valdkonnas
– läbimõeldud planeerimistegevus, mille käigus arvestatakse asjassepuutuvate osapoolte huve
– kavandatavatest planeeringutest avalikkuse teavitamine
– load ehitiste rajamiseks, laiendamiseks või lammutamiseks
– avalik arutelu muinsus- või looduskaitse all oleva või linnaehituslikult olulise piirkonna planeerimisel
– ehitustegevus ja planeeringute täitmise järelevalve

Teede, liikluse ja ühistranspordi valdkonnas
– ohutu liiklus
– liikluskasvatus lastele
– korras ja lumest puhtad kohalikud teed
– info kohalike teede sulgemisest
– suunaviidad ja liiklusmärgid kohalikel teedel
– hästi toimiv ühistransport ja parkimiskorraldus
– liiklemisvõimalused liikumispuudega või pimedatele inimestele
– pargid, jooksurajad ja mänguväljakud
– haljastus, valgustus ja vihmaveekanalisatsioon

Elamu- ja kommunaalmajanduse, jäätmehoolduse ja keskkonna valdkonnas
– toasoojus, puhas vesi ja kanalisatsioon
– veeavariide ja reostuste likvideerimine
– korraldatud jäätmete vedu
– lemmikloomade arvestus ja hulkuvate loomadega tegelemine
– korras ja ligipääsetavad avalikud veekogud

Hariduse ja noorsootöö valdkonnas
– tasuta koolikoht ja transport (koolibussi) kaugemalt kui 3 km
– korras koolimajad ja lasteaiad
– lasteaiakoht alates teisest eluaastast
– õppimisvõimalused orbudele ja vanemliku hoolitsuseta lastele
– õppimis- ja elamisvõimalused eritingimusi vajavatele lastele
– õppimisvõimalused puuetega inimestele
– huviringid ja koolid ning toetus noorteprojektidele
– põhi- ja keskhariduse täiskasvanutele

Vaba aja, kultuuri ja spordi valdkonnas
– hästivarustatud ja korras raamatukogu, võimalus tellida tervisliku seisundi tõttu raamatuid koju
– tingimused kehalise kasvatuse tundideks ja spordi harrastamiseks
– toetus spordiorganisatsioonidele
– korras avalikud asutused, rahvamajad, muuseumid, spordibaasid