Valitsus moodustas komisjoni kohaliku halduse reformi ettevalmistamiseks

Valitsus otsustas tänasel istungil moodustada valitsuskomisjoni kohaliku halduse reformi ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.
Komisjoni ülesandeks on esitada haldusreformi seaduse eelnõu ja teiste vajalike seadusemuudatuste kohta ettepanekud Vabariigi Valitsusele, kuulates eelnevalt ära valdkonna eest vastutavate siseministeeriumi ja rahandusministeeriumi poolt ettevalmistatu koos riigihalduse ministri moodustatava ekspertide komisjoni hinnangute ja ettepanekutega.
Komisjoni moodustamisega koondatakse ja kaasatakse erinevaid osapooli haldusreformi läbiviimise põhimõtete väljatöötamisse ning haldusreformi elluviimisesse.
Valitsusliidu tegevuskavast tulenevalt viiakse haldusreformi poliitiline juhtimine peaministri juurde, mistõttu nimetatakse komisjoni esimeheks peaminister ja aseesimeheks haldusreformi elluviimise eest sisuliselt vastutav riigihalduse minister.
Komisjoni liikmeteks nimetatakse justiitsminister, tervise- ja tööminister, siseminister, haridus- ja teadusminister, riigikogu põhiseaduskomisjoni ja riigikogu maaelukomisjoni esindajad, Vabariigi Presidendi kantselei esindaja, peaministri nõunik, aga ka omavalitsusliitude esindajatest Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajad ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindaja.
Lisaks Vabariigi Valitsuse juurde nõuandva komisjoni moodustamisele moodustatakse riigihalduse ministri käskkirjaga ekspertkomisjon, kelle ülesandeks on haldusreformi ettevalmistamine, haldusreformi seaduse eelnõu ja teiste vajalike seadusemuudatuste väljatöötamine, kaasates töörühma töösse ministeeriumide, teiste riigiasutuste ning ametkondade spetsialiste ja eksperte ning valdkonna asjatundjaid.
Komisjon koguneb vastavalt vajadusele sagedusega umbes kord kahe kuu jooksul, et vaadata üle senine ekspertkomisjonis ning vastutavates ministeeriumites tehtud töö ning anda suuniseid ekspertkomisjonile ja ministeeriumitele edasisteks tegevusteks.
Nimetatud ülesanne ja komisjoni moodustamine tuleneb valitsusliidu tegevuskavast, milles on eesmärgiks seatud haldusreformi läbiviimine aastaks 2017. Haldusreform tugineb omavalitsuste vastavuse hindamisele objektiivsete ja üheselt tõlgendatavate kriteeriumite alusel. Kriteeriumitele mittevastavad omavalitsused peavad valitsusliidu tegevuskavast tulenevalt ühinema seaduses toodud tähtajaks ja kui ühinemine ei ole läbi viidud ühe aasta jooksul pärast hindamist, viib ühendamise läbi Vabariigi Valitsus.
Kavandatava haldusreformi seaduse ja teiste reformi teostamiseks vajalike seaduste jõustumise kuupäev on 1. juuli 2016.
Allikas: valitsus.ee