Valitsuskabinet andis heakskiidu haldusreformi ajakavale ja ühinemistoetuste kahekordistamisele

Valitsuskabinet otsustas tänasel kabinetinõupidamisel kiita heaks haldusreformi esialgne ajakava ja ühinemistoetuste ning KOV juhtide lahkumishüvituste suurendamine ühinemiste korral.

Samuti tegi kabinet ministritele ülesandeks esitada riigihalduse ministrile Arto Aasale hiljemalt 10.08.2015 ülevaade, kuidas KOVidele suunatud järgmise perioodi struktuurivahendite kasutamine ja muu riiklik poliitika kohalike investeeringute suunamisel (nt koolivõrgu korrastamine, esmatasandi tervisekeskuste võrgustiku kujundamine jne) aitavad kaasa haldusreformi ettevalmistamisele ja läbiviimisele.

Haldusreformi läbiviimise ajakavas on 3 põhilist etappi:

1) haldusreformi põhimõtete ja kriteeriumite väljatöötamine, eelnõu ettevalmistamine ja menetlemine kuni 1.07.2016, mil vastavalt kehtivale koalitsioonilepingule peab haldusreformi seadus jõustuma.

2) KOV omaalgatuslike ühinemiste etapp kuni korraliste kohalike valimisteni 15.10.2017. Eeldatavalt toimub selleks ajaks valdav osa vajalikest ühinemistest omavalitsuste endi algatusel, avaldas minister Arto Aas  valitsuse istungi järgsel pressikonverentsil lootust.

3) Vabariigi Valitsuse poolt haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine, kui see on vajalik. KOV-ide erakorralised valimised VV algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise jõustumiseks 1.08.2018

Ühinemistoetuste suurendamine

  • Ühinemistoetuse tõstmiseks muudetakse kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadust, millega tõstetakse toetus ühineva valla elaniku kohta kahekordseks (50 eurolt 100 eurole), tõstes samaaegselt alampiiri 300 000 euroni ja ülempiiri 800 000 euroni iga ühineva omavalitsuse kohta.
  • Seadusemuudatus menetletakse haldusreformi seadusest eraldiseisvalt, jõustub kavandatavalt juba 2015. aasta lõpus ning rakendub kuni 2017. aastani omaalgatuslike ühinemiste korral.
  • Valitsuse poolt algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmisel see ühinemistoetus ei kohaldu (kuna tegemist on KOV omaalgatuslike ühinemiste soodustamise toetusega). Kui ühinetakse valitsuse algatusel, siis kompenseeritakse ühinejatele vaid otsesed ühinemisega kaasnevad kulud.
  • Lisaks ühinemistoetuste suurendamisele suurendatakse ka ühinemiste tõttu ametist lahkuvate KOV juhtide sotsiaalseid garantiisid, suurendades lahkumishüvitise määra enam kui aasta ametis olnud KOV juhtidele (linnapead, vallavanemad ning volikogude esimehed) seniselt 6 kuu töötasult 12 kuu töötasule ning alla aasta ametis olnud KOV juhtidele 6 kuule. Hüvitis makstakse KOV eelarvesse laekuvast ühinemistoetusest.
  • Loe ka valitsuse pressiteadet: https://valitsus.ee/et/uudised/valitsus-kiitis-heaks-kohaliku-omavalitsuse-reformi-ajakava-ja-uhinemistoetuste-suurendamise
  • Vaata valitsuse istungi järgset pressikonverentsi, kus peaminister ja ministrid käsitlevad ka haldusreformi teemat: https://valitsus.ee/et/pressikonverentsi-salvestus