Korraldatakse omavalitsuste ruumilise planeerimise spetsialistide koolitused

Rahandusministeerium ja EAS koostöös OÜ Avaliku Halduse Arengukeskusega (AHA Keskus) korraldavad KOV ruumilise planeerimisega tegelevatele ametnikele ühepäevasele KOV ruumilise planeerimise spetsialistide koolituse. 

Pärast haldusreformi on uutes ühinenud KOVides kohustus algatada üldplaneeringu koostamine aasta jooksul pärast valimisi ning lõpetada see kolme aasta jooksul alates algatamisest. Suurte ja oluliste muutuste käigus on tähtis, et uued planeerimisdokumendid koostatakse ühtsete põhimõtete järgi. Koolitustel antakse ülevaade ruumilise planeerimise õiguslikust raamistikust, KOV ruumilise arengu kavandamisest, üldplaneeringu koostamise korraldamisest, elluviimise võimaluste suurendamisest, KOV ülesannetest koostöö ja kaasamises osas, vajaminevatest uuringutest, analüüsidest, andmekorjest ning planeeringulahenduste väljatöötamisest. Kõiki teemasid käsitletakse konkreetsete käimasolevate ja värskelt kehtestatud üldplaneeringute näidete põhjal. Tutvustatakse ka uut üldplaneeringute koostamise juhendmaterjali.

Koolitusi viivad läbi Pille Metspalu, Riin Kutsar (Hendrikson & KO) ja Merje Muiso (Rahandusministeerium)

Ootame igast kohaliku omavalitsuse üksusest  üht  osalejat. Kui soovijaid on rohkem, siis vabade kohtade olemasolul võimaldatakse osaleda rohkematel osalejatel. Valida võib kõikide kohtade vahel, kuid eelistatud on osalemine oma regiooni piires

Koolitus toimub neljas kohas üle-Eesti:

14.05 Tallinn

15.05 Pärnu

17.05 Jõhvi

18.05 Tartu

Koolitust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja see on osalejatele tasuta.

Info: AHA Keskus, Tel 6150367, 51 84 574 (Terje Schmidt), e-post: ahakeskus@ahakeskus.ee

 

 

Omavalitsuste ülevaade haldusreformi järgselt

Haldusreformi läbiviimisel vähenes omavalitsuste arv Eestis 79-le. Allpool on toodud omavalitsuste jagunemine elanike arvu lõikes enne ja pärast reformi ning elanike arvu ja pindala keskmised näitajad.

Kohalik omavalitsus Enne ühinemist 1.jaan 2017 andmetel Ühinemiste järgselt 1.jaan 2018 andmetel
Arv 213 79
Elanike arv alla 5000 169 17
Elanike arv 5001-11000 28 34
Elanike arv enam kui 11000 16 28
Elanike keskmine arv 6349 17 152
Elanike arvu mediaan 1887 7739
Territooriumi keskmine suurus (km²) 204 550
Territooriumi mediaan (km²) 180 512